Regulamin

R E G U L A M I N
SKLEPU INTERNETOWEGO
”SFD Furniture Design”

www.meble-sfd.com

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy działający pod adresem: ”www.meble-sfd.com” (zwany dalej Sklepem) stanowi własność Artura Przedzienkowskiego zwanego dalej Sprzedawcą), prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: SFD Furniture Design sp. z o.o., ul. Tadeusza Kościuszki 26, 09-200 Sierpc, VAT ID: PL7761710167, REGON: 524998122, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP (www.firma.gov.pl), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,

email: biuro@meble-sfd.com

tel. +48 500008353.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, a w szczególności prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta, zasady składania zamówień oraz zawierania i rozwiązywania umów kupna-sprzedaży dotyczących produktów oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, a także zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego i ochrony danych osobowych. Niniejszy Regulamin określa również zasady świadczenia usług drogą elektroniczną.

3. Klienci mogą w każdym czasie uzyskać nieodpłatny dostęp do niniejszego Regulaminu.

4. Klienci mogą porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą poczty elektronicznej, a także telefonicznie oraz drogą pisemną (dane kontaktowe jak w § 1 ust. 1 Regulaminu), przy czym zamówienia Klienci składają przy użyciu formularza zamówienia, zgodnie z procedurą przewidzianą w § 3 niniejszego Regulaminu. Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Klient ponosi jedynie koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z podmiotem świadczącym na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

5. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do zamieszczonych tam produktów, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

6. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu, za wyjątkiem § 7 i § 8 Regulaminu, które skierowane są wyłącznie do Klientów będących konsumentami, a także za wyjątkiem tych zapisów Regulaminu, które wyraźnie odnoszą się do konsumentów.

§ 2

Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną usługi polegające na umożliwieniu Klientom udostępnieniu Klientom formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu.

2. Usługa formularza zamówienia polega na umożliwieniu Klientom składania zamówień (oświadczeń woli) na towary oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, zgodnie z procedurą przewidzianą w § 3 Regulaminu. Usługa świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

3. Do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną niezbędny jest komputer osobisty lub inne urządzenie multimedialne (np. tablet) z dostępem do sieci Internet oraz systemem operacyjnym umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari) w zalecanej minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli lub wyższej oraz z obsługą skryptu Javascript, a także aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

4. Sprzedawca informuje, że do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez sieć Internet należą w szczególności wirusy komputerowe, konie trojańskie, spam (nie zamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców) oraz ingerencje osób trzecich (tzw. hackerów). W interesie każdego użytkownika usług świadczonych za pośrednictwem Internetu jest zainstalowanie legalnego i aktualnego oprogramowania chroniącego urządzenie użytkownika przed ww. zagrożeniami.

5. Klienci zobowiązany są korzystać ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sklepu oraz osób trzecich, a w szczególności powstrzymać się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz od ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne.

6. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną można zgłaszać pisemne lub poprzez pocztę elektroniczną na dane kontaktowe wskazane w § 1 ust. 1 Regulaminu. Zaleca się, o ile to możliwe, podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Klienta; oraz (3) danych kontaktowych Klienta składającego reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 14 dni kalendarzowych od chwili ich złożenia.

§ 3

Procedura zawarcia umowy kupna-sprzedaży

1. Celem dokonania zakupu Klient powinien złożyć zamówienie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu ”www.meble-sfd.com”. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wybór rodzaju i podanie liczby produktów, wypełnienie danych w formularzu zamówienia (w tym podaniu wybranych wymiarów produktu), a następnie zatwierdzenie i przesłanie zamówienia poprzez kliknięcie ikony „Wyślij”.

Sprzedawca informuje, że zamówienia składane za pośrednictwem Sklepu pociągają za sobą obowiązek zapłaty. Złożenie przez Klienta Sklepu zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

2. Po złożeniu przez Klienta zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie zamówienia poprzez przesłanie Klientowi, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej e-mail, wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia oraz informację o dalszym postępowaniu (podanie numeru konta). Z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzania przyjęcia zamówienia zostaje zawarta umowa kupna-sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. Tego rodzaju wiadomość elektroniczna stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy na odległość.

§ 4

Ceny i płatność

1. Ceny produktów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto (tj. zawierają wszystkie składniki, takie jak cła i podatki, w tym podatek VAT) i wyrażone są w złotych polskich (PLN). Ceną wiążącą i ostateczną jest cena z chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

2. Podane na stronach Sklepu ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy, o których mowa w § 5 niniejszego Regulaminu.

3. Płatność za zamówiony towar może nastąpić przedpłatą przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Na wszystkie towary zamówione w Sklepie wystawiane są faktury VAT.

§ 5

Dostawa

1. Zamówione przez Klienta produkty dostarczane są na adres wskazany w formularzu zamówienia za pośrednictwem Sprzedawcy lub firmy zewnętrznej. Możliwy jest również odbiór osobisty produktu przez Klienta.

2. Dostawa produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej lub Klient samodzielnie zorganizuje transport bądź dokona odbioru osobistego.

3. Koszty dostawy produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronie internetowej Sklepu ”www.meble-sfd.com” w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży. Koszt dostawy zależny jest od odległości na jaką będzie dostarczany towar. Łączny koszt zamówienia, obejmujący cenę produktu oraz koszt dostawy, przesyłany jest wraz z potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia.

4. Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien, w miarę możliwości, sprawdzić stan przesyłki w obecności dostawcy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki podczas przewozu zalecana jest, w miarę możliwości, odmowa odbioru przesyłki przez Klienta bądź spisanie w obecności dostawcy protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody, co znacznie ułatwi ewentualne postępowanie reklamacyjne.

5. Czas realizacji zamówienia wynosi od 4 do 6 tygodni, chyba że w opisie danego produktu lub w trakcie potwierdzania zamówienia podano krótszy termin. W przypadku zamawiania jednocześnie kilku produktów o różnych terminach dostawy, terminem łącznej dostawy jest najdłuższy z podanych terminów. Początek biegu terminu realizacji zamówienia liczy się od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

6. Dostawy towarów zamawianych za pośrednictwem Sklepu są realizowane wyłącznie na terenie krajów członkowskich Uni Europejskiej.

§ 6

Procedura rozpatrywania reklamacji

1. Sklep jest zobowiązany do dostarczenia Klientom sprzedawanych rzeczy bez wad fizycznych i prawnych (rękojmia). W przypadku wadliwości nabytych towarów Klientom przysługują uprawnienia przewidziane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w części odnoszącej się do rękojmi (art. 556 i nast.).

2. Reklamacje składa się na adres siedziby Sklepu, o którym mowa § 1 ust. 1 Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać dane Klienta, informację o rodzaju wad i dacie ich stwierdzenia, żądanie Klienta, a w razie wątpliwości również jakiegoś rodzaju potwierdzenie dokonania zakupu reklamowanego towaru w Sklepie. Powyższa treść reklamacji ma formę zalecenia, a reklamacje o innej treści również będą rozpatrywane przez Sprzedawcę.

3. Sklep ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych.

4. Sprzedawca udziela 24 miesięcy gwarancji na sprzedawane produkty, według zasad opisanych w Kartach Gwarancyjnych załączanych do produktów.

§ 7

Prawo do odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w § 7 ustęp 4, 5 i 8 Regulaminu. Pouczenie o prawie do odstąpienia, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Klient, stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

2. Klient może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), jak również załącznik nr 2 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

3. W przypadku odstąpienia od umowy umowę tę uważa się za niezawartą. Jeżeli Klient będący konsumentem złożył oświadczenia zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu takiemu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

5. W przypadku odstąpienia od umowy Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Klient powinien zabezpieczyć odsyłany towar w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko jego uszkodzenia w transporcie.

6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), a w szczególności umowy:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

8. Jeżeli Klient zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (o ile takie usługi Sprzedawca w ogóle oferuje), zapłaci Sprzedawcy kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy.

§ 8

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Jeżeli Sprzedawca nie uznał reklamacji Klienta będącego konsumentem, a ten się nie zgadza z jego decyzją, może skorzystać z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są m.in. w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

2. W szczególności Klient, będący konsumentem, może:
a) zwrócić się do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.);
b) zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży przez stały polubowny sąd konsumencki przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.);
c) skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/odr, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.

§ 9

Ochrona danych osobowych

1. Sprzedawca przetwarza dane osobowych swoich Klientów w celu zawarcia i realizacji (w szczególności rozliczenia i dostawy) umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.).

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Klient ma prawo wglądu w treść jego danych osobowych, jak również przysługuje mu prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

3. Administratorem danych osobowych podanych przez Klientów jest Sprzedawca, o którym mowa w § 1 ust. 1 Regulaminu.

4. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki „cookies”). Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca honoruje wszelkie prawa konsumenta przewidziane w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) oraz w Kodeksie cywilnym. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów. Wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumentów korzystających ze Sklepu. Postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla konsumenta niż zapisy ww. ustaw są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tych ustaw.

2. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów prawa. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym, zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Klientów nabytych przed dniem wejścia w życie zmian.

3. W przypadku umów zawieranych z konsumentami właściwość sądu określają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. W przypadku umów zawieranych z przedsiębiorcami sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających z tych umów będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

4. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu zawierane są w języku polskim.

5. Załącznikami do Regulaminu, stanowiącymi jego integralną część, są:
a) 
pouczenie o prawie odstąpienia od umowy;
b) 
wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.