R E G U L A M I N
SKLEPU INTERNETOWEGO
”SFD Skandinavisk Möbeldesign

www.meble-sfd.com

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy działający pod adresem: ”www.meble-sfd.com (zwany dalej Sklepem) stanowi własność producenta mebli marki SFD Skandinavisk Möbeldesign, Artura Przedzienkowskiego, zwanego dalej Sprzedawcą), prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: „SFD MEBLE ARTUR PRZEDZIENKOWSKI”, ul. Tadeusza Kościuszki 26, 09-200 Sierpc, NIP 8741602676 REGON 340671521, email: biuro@meble-sfd.com, tel. +48500008353, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP (www.firma.gov.pl), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, a w szczególności prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta, zasady składania zamówień oraz zawierania i rozwiązywania umów kupna-sprzedaży dotyczących produktów oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, a także zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego i ochrony danych osobowych. Niniejszy Regulamin określa również zasady świadczenia usług drogą elektroniczną.

3. Korzystanie ze Sklepu oznacza akceptację Regulaminu. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

4. Klienci mogą w każdym czasie uzyskać nieodpłatny dostęp do niniejszego Regulaminu.

5. Klienci mogą porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą poczty elektronicznej, a także telefonicznie oraz drogą pisemną (dane kontaktowe jak w § 1 ust. 1 Regulaminu), przy czym zamówienia Klienci składają przy użyciu formularza zamówienia, zgodnie z procedurą przewidzianą w § 4 niniejszego Regulaminu. Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Klient ponosi jedynie koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z podmiotem świadczącym na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

6. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do zamieszczonych tam produktów, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

7. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu, za wyjątkiem § 7 i § 8 Regulaminu, które skierowane są wyłącznie do Klientów będących konsumentami, a także za wyjątkiem tych zapisów Regulaminu, które wyraźnie odnoszą się do konsumentów.

§ 2

Prawa autorskie

Produkty, grafiki i opisy SFD Skandinavisk Möbeldesign są własnością firmy SFD MEBLE Artur Przedzienkowski i bez zgody nie mogą być kopiowane lub wykorzystywane do celów handlowych.

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną usługi polegające na udostępnieniu Klientom formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu. Sprzedawca umożliwia ponadto Klientom założenie konta użytkownika na stronie internetowej Sklepu oraz może świadczyć usługę Newsletter dla Klientów, którzy wyrażą chęć jego otrzymywania.

2. Usługa formularza zamówienia polega na umożliwieniu Klientom składania zamówień (oświadczeń woli) na towary oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, zgodnie z procedurą przewidzianą w § 3 Regulaminu. Usługa świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

3. Usługa konta użytkownika to opcja zapamiętania danych Klient przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Klienta, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Usługa konta użytkownika świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, usunąć swoje konto użytkownika poprzez przesłanie Sprzedawcy żądania usunięcia konta drogą pisemną lub za pośrednictwem e-mail na dane kontaktowe określone w § 1 ust. 1 Regulaminu.

4. Usługa Newsletter polega na rozsyłaniu za pomocą poczty elektronicznej do Klientów, którzy uprzednio wyrazili na to zgodę, biuletynu informacyjnego o nowościach i promocjach w Sklepie. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, cofnąć zgodę na otrzymywanie Newsletter poprzez kliknięcie w link zawarty w otrzymanej wiadomości e-mail lub poprzez przesłanie Sprzedawcy stosownego żądania drogą pisemną lub za pośrednictwem e-mail na dane kontaktowe określone w § 1 ust. 1 Regulaminu.

5. Do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną niezbędny jest komputer osobisty lub inne urządzenie multimedialne (np. tablet) z dostępem do sieci Internet oraz systemem operacyjnym umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari) w zalecanej minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli lub wyższej oraz z obsługą skryptu Javascript, a także aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

6. Sprzedawca informuje, że do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez sieć Internet należą w szczególności wirusy komputerowe, konie trojańskie, spam (nie zamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców) oraz ingerencje osób trzecich (tzw. hackerów). W interesie każdego użytkownika usług świadczonych za pośrednictwem Internetu jest zainstalowanie legalnego i aktualnego oprogramowania chroniącego urządzenie użytkownika przed ww. zagrożeniami.

7. Klienci zobowiązani są korzystać ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sklepu oraz osób trzecich, a w szczególności powstrzymać się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz od ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne.

8. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną można zgłaszać pisemne lub poprzez pocztę elektroniczną na dane kontaktowe wskazane w § 1 ust. 1 Regulaminu. Zaleca się, o ile to możliwe, podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Klienta; oraz (3) danych kontaktowych Klienta składającego reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 14 dni kalendarzowych od chwili ich złożenia.

§ 4

Procedura zawarcia umowy kupna-sprzedaży

1. Sprzedawca za pośrednictwem strony internetowej Sklepu ”www.meble-sfd.com” oferuje Klientowi swoje produkty.

2. Każdy produkt wykonywany jest na indywidualne zamówienie, dlatego w zależności od partii drewna posiada ono własne niepowtarzalne cechy, kolor i rysunek (z uwagi na to elementy drewniane będą się różnić od produktu na zdjęciach). Cechy kolorystyczne produktów na zdjęciach mogą nieznacznie różnić się od oryginału ze względu na używaną przez Kupującego wyszukiwarkę internetową lub ustawienia monitora. Te różnice są niewielkie i całkowicie nieistotne dla jakości produktu.

3. Celem dokonania zakupu Klient powinien złożyć zamówienie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu ”www.meble-sfd.com”. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wybór rodzaju i podanie liczby produktów, kliknięcie polecenia „Złóż zamówienie”, przejście do koszyka oraz kliknięcie ikony „Przejdź do kasy”, wypełnienie danych w formularzu zamówienia, wybór metody płatności, a następnie zatwierdzenie i przesłanie zamówienia poprzez kliknięcie ikony „Kupuję i płacę”.
Sprzedawca informuje, że zamówienia składane za pośrednictwem Sklepu pociągają za sobą obowiązek zapłaty. Złożenie przez Klienta Sklepu zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

4. Po złożeniu przez Klienta zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie zamówienia poprzez przesłanie Klientowi, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej e-mail, wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia oraz informację o dalszym postępowaniu (podanie numeru konta). Z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzania przyjęcia zamówienia zostaje zawarta umowa kupna-sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. Tego rodzaju wiadomość elektroniczna stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy na odległość.

§ 5

Zamówienie produktów zmodyfikowanych wg. wytycznych Klienta

1. Poza standardowymi produktami oferowanymi na stronie internetowej Sklepu ”www.meble-sfd.com” Sprzedawca oferuje możliwość zmodyfikowania produktów marki SFD Skandinavisk Möbeldesign według wytycznych Klienta. Dotyczy to zmiany takich parametrów produktów jak: rozmiar, grubość blatu, wykończenie drewna, rodzaj metalu i kolor metalu.

2. Celem dokonania zamówienia produktu niestandardowego Klient powinien skontaktować się ze Sprzedającą za pośrednictwem formularza kontaktowego strony internetowej Sklepu ”https://meble-sfd.com/meble-skandynawskie-sklep-kontakt/” lub poczty elektronicznej e-mail (adres biuro@meble-sfd.com), podając zakres modyfikacji oraz jakiego produktu ona dotyczy. Po otrzymaniu zapytania Sprzedawca ocenia możliwości techniczne wykonania zmodyfikowanego produktu i przygotowuje wycenę. Ustalenie cech produktu na indywidualne zamówienie przez drogę elektroniczną są wiążące i stanowią część zawartej umowy kupna-sprzedaży.

3. Produkty z poza standardowej oferty Sklepu, wyprodukowane na specjalne życzenie Klienta o zmienionych parametrach są objęte gwarancją, jednak nie są objęte prawem do odstąpienia od umowy i możliwością zwrotu.

§ 6

Ceny i płatność

1. Ceny produktów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto (tj. zawierają wszystkie składniki, takie jak cła i podatki, w tym podatek VAT) i wyrażone są w złotych polskich (PLN). Ceną wiążącą i ostateczną jest cena z chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

2. Koszt wysyłki podany jest w każdym ogłoszeniu indywidualnie dla każdego produktu.

3. Płatność za zamówiony towar może nastąpić przedpłatą:
a) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy,
b) przelewem bankowy przez system płatności PayPal.

4. Sprzedający rozpoczyna realizację zamówienia po odnotowaniu wpłaty na koncie.

5. Na wszystkie towary zamówione w Sklepie wystawiane są faktury VAT.

§ 7

Dostawa

1. Zamówione przez Klienta produkty dostarczane są na adres wskazany w formularzu zamówienia za pośrednictwem Sprzedawcy lub firmy zewnętrznej. Możliwy jest również odbiór osobisty produktu przez Klienta pod adresem: ul. Tadeusza Kościuszki 26, 09-200 Sierpc.

2. Dostawa produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej lub Klient samodzielnie zorganizuje transport bądź dokona odbioru osobistego.

3. Koszty dostawy produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronie internetowej Sklepu ”www.meble-sfd.com” w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży. Koszt dostawy zależny jest od odległości na jaką będzie dostarczany towar. Łączny koszt zamówienia, obejmujący cenę produktu oraz koszt dostawy, przesyłany jest wraz z potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia.

4. Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien sprawdzić stan przesyłki w obecności dostawcy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki podczas przewozu zalecana jest odmowa odbioru przesyłki przez Klienta bądź spisanie w obecności dostawcy protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody, co znacznie ułatwi ewentualne postępowanie reklamacyjne.

5. Termin realizacji oraz koszt wysyłki podany jest w każdym ogłoszeniu indywidualnie dla każdego produktu.

6. Termin wysyłki/ dostawy produktu jednoznaczny jest z terminem zakończenia realizacji.

7. Produkty marki SFD Skandinavisk Möbeldesign wysyłane są z Polski, dlatego przy dostawie za granicę termin może ulec wydłużeniu. Klient zawsze informowany jest na bieżąco o przewidywanym terminie wysyłki lub jego zmianach.

8. Jeżeli dostawa nie powiedzie się z powodu podania przez Klienta niewłaściwego lub niepełnego adresu, Sprzedajawca ponowi próbę wysłania produktu na koszt Kupującego, jeżeli ten zgodzi się pokryć koszty ponownej wysyłki, określone w opisie produktu. Sprzedajawca wyśle produkt dopiero po otrzymaniu opłaty za ponowną wysyłkę produktu.

§ 8

Warunki gwarancyjne

1. Sklep jest zobowiązany do dostarczenia Klientom sprzedawanych rzeczy bez wad fizycznych i prawnych (rękojmia). W przypadku wadliwości nabytych towarów Klientom przysługują uprawnienia przewidziane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w części odnoszącej się do rękojmi (art. 556 i nast.).

2. Reklamacje składa się na adres siedziby Sklepu, o którym mowa § 1 ust. 1 Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać dane Klienta, informację o rodzaju wad i dacie ich stwierdzenia, żądanie Klienta, a w razie wątpliwości również jakiegoś rodzaju potwierdzenie dokonania zakupu reklamowanego towaru w Sklepie. Powyższa treść reklamacji ma formę zalecenia, a reklamacje o innej treści również będą rozpatrywane przez Sprzedawcę.

3. Sklep ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych.

4. Warunki gwarancyjne dla Klienta są jednoznaczne z przepisami krajowymi.

5. Aby produkt został objęty naprawą gwarancyjną lub wymianą muszą zostać spełnione następujące warunki:

– produkt służy wyłącznie do użytkowania i przechowywania w pomieszczeniach,

– w pomieszczeniu nie może występować nagła zmiana temperatury lub wilgotności,

– przy samodzielnym rozpakowywaniu nie można używać ostrych narzędzi,

– muszą być spełnione warunki konserwacji okresowej i pielęgnacji co dziennej zgodnie z załączoną instrukcją,

– używanie zalecanych środków do konserwacji,

– spisany protokół od kierowcy lub kuriera (w wypadku powstania uszkodzenia produktu w czasie dostawy do Klienta).

6. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek złego użytkowania produktu (np. uderzenie, obicie, zarysowanie, odparzenie itp.)

§ 9

Prawo do odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej i dokonać zwrotu towaru bez podawania przyczyny.

2. O chęci zamiarze zwrotu należy niezwłocznie poinformować Sprzedawcę

3. Klient może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

4. W przypadku odstąpienia od umowy umowę tę uważa się za niezawartą. Jeżeli Klient będący konsumentem złożył oświadczenia zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5. W przypadku odstąpienia od umowy produkt odsyłany jest na adres Sprzedawcy na koszt Klienta.

6. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Zwracany produkt nie może posiadać jakichkolwiek śladów użytkowania czy uszkodzeń.

8. Jeśli towar posiada wadę ukrytą należy zgłosić to niezwłocznie Sprzedawcy (niezwłocznie po otrzymaniu produktu).

9. Zwrot pieniędzy za produkt dokonywany jest do 14 dni od otrzymania towaru przez Sprzedawcę.

10. Zwracany produkt musi być zabezpieczony w sposób gwarantujący brak nabycia uszkodzeń w trakcie transportu. Za uszkodzenia powstałe w trakcie transportu do Sprzedającego odpowiedzialność ponosi Klient.

11. Przy zamówieniu produktów o indywidualnych cechach (inny wymiar, grubość, kolor, materiał itp.) nie ma możliwości zwrotu zakupionego produktu.

§ 10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Jeżeli Sprzedawca nie uznał reklamacji Klienta będącego konsumentem, a ten się nie zgadza z jego decyzją, może skorzystać z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są m. in. w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

2. W szczególności Klient, będący konsumentem, może:

a) zwrócić się do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.);

b) zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży przez stały polubowny sąd konsumencki przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.);

c) skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/odr, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.

§ 11

Ochrona danych osobowych

1. Sprzedawca przetwarza dane osobowych swoich Klientów w celu zawarcia i realizacji (w szczególności rozliczenia i dostawy) umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.).

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Klient ma prawo wglądu w treść jego danych osobowych, jak również przysługuje mu prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

3. Administratorem danych osobowych podanych przez Klientów jest Sprzedawca, o którym mowa w § 1 ust. 1 Regulaminu.

4. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki „cookies”). Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu.

§ 12

Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca honoruje wszelkie prawa konsumenta przewidziane w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) oraz w Kodeksie cywilnym. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów. Wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumentów korzystających ze Sklepu. Postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla konsumenta niż zapisy ww. ustaw są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tych ustaw.

2. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów prawa. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym, zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Klientów nabytych przed dniem wejścia w życie zmian.

3. W przypadku umów zawieranych z konsumentami właściwość sądu określają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. W przypadku umów zawieranych z przedsiębiorcami sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających z tych umów będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

4. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu zawierane są w języku polskim.

5. Załącznikiem do Regulaminu, stanowiącymi jego integralną część, jest wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Załącznik